สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

ผลสอบล่าสุด ปี 2558

ผลสอบล่าสุด ปี 2558

ผลสอบล่าสุด ปี 2557

 

นายวงศ์สวัสดิ์ สวัสดิพาณิชย์

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายพิสิทธิ์ สุดตา

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวุฒิชัย วิญญคาม

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายสถาพร สิทธิศาสตร์

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวิทยา หรรอารีย์

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายสหราช นาสูงชน

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายพงค์พิพัฒน์ ชื่นนิรันดร์

สอบติดเหล่าทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายนิรัตศัย หารี

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายศุภกร ทุมจีน

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายแทนไท ข่อยแก้ว

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายพีระวัฒน์ ศรีคะเณย์

สอติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายธีรวิช เคียนจังหรีด

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร 

นายพัฒนศักดิ์ เปรมปรีดิ์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายอภิชัย อุปชิน

สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

 นายรัชพล ระกิติ

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายจิระพงษ์ ไพเราะ

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.นางรอง 

นายอิทธิพัทธ์ สุขกลาง

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.โนนสูงศรีธานี

นายนิติศักดิ์ หนองเรือง

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายนพวิชญ์ อาจสด

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายกันตินันท์ ศรีทะจันทร์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.บุญวัฒนา
นายปราชญ์ ผือโย
สอบติดเหล่า ทบ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 นายพศวัต หงสา

สอบติดเหล่า ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายเปรมศักดิ์ อ้วนศรีเมือง

สอบติดเหล่า ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายเตชสิทธิ์ วินทะไชย

สอบติดเหล่า ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายวราวุฒิ วินทะไชย

สอบติดเหล่า ทบ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวชิรวิทย์ วงษ์พร

สอบติดเหล่า ทบ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวชิรวิทย์ ทองหวาน

สอบติดเหล่า ทร.

ร.ร.บุญวัฒนา

นายธิษเวช พนมเสริฐ

สอบติดเหล่า ทบ.

ร.ร.มารีย์วิทยา

 

 

 

ผลสอบ ปี 2555

 

นายยศสันต์ มุมกลาง
สอบติดเหล่า ทบ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยา

นายสุขเกษม ศรีไพโรจน์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.
ร.ร.ราชสีมาวิทยา

นายพิษณุ กองสา
สอบติดเหล่า ทร.
ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์

นายคณวัฒน์ บุตรศรี
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มารีย์วิทยา

นายชิณวัฒน์ เอกส์วงษา
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายกรวุฒิ กำมหาวงศ์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายณพวรรษ แ่จ้งเจริญ
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายเจษฎา สุทธิประภา
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยา

นตท.นิจิโรจน์ จรัสบวรพันธ์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มารีย์วิทยา

นตท.ผดุงเกียรติ โสมทับมอญ
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.วิศิษฐ์ อาจทวี
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.ภาณุพงษ์ บุญเหลี่ยม
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.นิติภูสมิ มะรังสี
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.สุวพทย์ แท่นประยุทธ
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.กนนภัทร์ บุณภัทร์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

พีระวัจน์ ไชยสมศรี
สอบติดเหล่า ตร.

ทินวุฒิ วงศ์พร
สอบติดเหล่า ทอ. ตร.

นิติกร กุสุรีย์
สอบติดเหล่า ทบ. ทร. ตร.

เมธาสิทธิ์ รติวันชัย
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

อภิวัฒน์ อาจทวี
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

สุมนัส นัดที
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

อดุลเดช ขวาภักดี
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.

พัฒน์พงษ์ จันทราคา
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

วรัญยู ศรีช่วย
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

สุมนัส นัดที
สอบเหล่า ทร.

นตท.ปิยสิชฌ์ จุลภาค
สอบติดเหล่า ทบ.ตร.

นตท.อภิโชติ ศรีนุเสน
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

นตท.วริศ บรรณาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.

 

 

นตท.สิทธัย กลางพัฒนา
สอบติดเหล่า ทร.

นตท.อุกฤษ พลหาญ
สอบติดเหล่า ทบ.ตร.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

     

ผลสอบ ปี 2556

 

     

นายกฤติน  นราพงษ์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

นายญาณพล  ผ่องพูน

สอบติดเหล่า ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.มารีย์วิทยา

นายเศกสรรค์  ศรีใส

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายธีรวัชร  อาภรณ์รัตน์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวรวุฒิ  สอนสุภาพ

สอบติดเหล่า ทบ.ตร.

ร.ร.หนองกี่พิทยาคม

นายกนกพัฒน์ บุญภัทร์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

  นายปฎิภาณ ไทยมิตร

สอบติดเหล่า ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายศมิติน กองแก้ว

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

นายกรินทร์  ฑีคา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายพิเชษฐ์  คำสวาส

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายบุลวัชร  อภิธนารักษ์

สอติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายวัชรกร  ศรีพลพลา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายเสรยุทธ  บรรดาศักดิ์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายวิชากร  ภูกลาง

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

 นายพีรวัส  สุขศิริ

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายนรเทพ  เจริญสุข

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายสุดเขตต์  สุปัญญาเดชา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.บุญวัฒนา

นายชวรินทร์  แหล่งสะท้าน

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายพีระวัฒน์  ศรีคะเณย์

สอบติดเหล่า ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายรัฐธรรมณูญ  ไตรยวงค์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.มุกดาหาร
นายพงษวัฒนา  คงคาน้อย
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มุกดาหาร

 นายพิสิทธิ์  สุดมาก

สอบติดเหล่า มร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายอภิชัย  อุปชิน

สอบติดเหล่า ทอ.ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายเศรษฐพงษ์  ปรีการ

สอบติดเหล่า ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

นายสหราช  นาสูงชน

สอบติดเหล่า ทบ. ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย