สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

ผลสอบ ปี 2555

 

นายยศสันต์ มุมกลาง
สอบติดเหล่า ทบ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยา

นายสุขเกษม ศรีไพโรจน์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.
ร.ร.ราชสีมาวิทยา

นายพิษณุ กองสา
สอบติดเหล่า ทร.
ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์

นายคณวัฒน์ บุตรศรี
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มารีย์วิทยา

นายชิณวัฒน์ เอกส์วงษา
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายกรวุฒิ กำมหาวงศ์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายณพวรรษ แ่จ้งเจริญ
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายเจษฎา สุทธิประภา
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยา

นตท.นิจิโรจน์ จรัสบวรพันธ์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มารีย์วิทยา

นตท.ผดุงเกียรติ โสมทับมอญ
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.วิศิษฐ์ อาจทวี
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.ภาณุพงษ์ บุญเหลี่ยม
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.นิติภูสมิ มะรังสี
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.สุวพทย์ แท่นประยุทธ
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นตท.กนนภัทร์ บุณภัทร์
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

พีระวัจน์ ไชยสมศรี
สอบติดเหล่า ตร.

ทินวุฒิ วงศ์พร
สอบติดเหล่า ทอ. ตร.

นิติกร กุสุรีย์
สอบติดเหล่า ทบ. ทร. ตร.

เมธาสิทธิ์ รติวันชัย
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

อภิวัฒน์ อาจทวี
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

สุมนัส นัดที
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

อดุลเดช ขวาภักดี
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.

พัฒน์พงษ์ จันทราคา
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

วรัญยู ศรีช่วย
สอบเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

สุมนัส นัดที
สอบเหล่า ทร.

นตท.ปิยสิชฌ์ จุลภาค
สอบติดเหล่า ทบ.ตร.

นตท.อภิโชติ ศรีนุเสน
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

นตท.วริศ บรรณาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.ทอ.ตร.

 

 

นตท.สิทธัย กลางพัฒนา
สอบติดเหล่า ทร.

นตท.อุกฤษ พลหาญ
สอบติดเหล่า ทบ.ตร.