สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

ผลสอบ ปี 2556

 

     

นายกฤติน  นราพงษ์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

นายญาณพล  ผ่องพูน

สอบติดเหล่า ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.มารีย์วิทยา

นายเศกสรรค์  ศรีใส

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายธีรวัชร  อาภรณ์รัตน์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวรวุฒิ  สอนสุภาพ

สอบติดเหล่า ทบ.ตร.

ร.ร.หนองกี่พิทยาคม

นายกนกพัฒน์ บุญภัทร์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

  นายปฎิภาณ ไทยมิตร

สอบติดเหล่า ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายศมิติน กองแก้ว

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

นายกรินทร์  ฑีคา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายพิเชษฐ์  คำสวาส

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายบุลวัชร  อภิธนารักษ์

สอติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายวัชรกร  ศรีพลพลา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายเสรยุทธ  บรรดาศักดิ์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายวิชากร  ภูกลาง

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

 นายพีรวัส  สุขศิริ

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายนรเทพ  เจริญสุข

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายสุดเขตต์  สุปัญญาเดชา

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.

ร.ร.บุญวัฒนา

นายชวรินทร์  แหล่งสะท้าน

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

นายพีระวัฒน์  ศรีคะเณย์

สอบติดเหล่า ทอ.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายรัฐธรรมณูญ  ไตรยวงค์

สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.

ร.ร.มุกดาหาร
นายพงษวัฒนา  คงคาน้อย
สอบติดเหล่า ทบ.ทร.ทอ.ตร.
ร.ร.มุกดาหาร

 นายพิสิทธิ์  สุดมาก

สอบติดเหล่า มร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายอภิชัย  อุปชิน

สอบติดเหล่า ทอ.ทร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

นายเศรษฐพงษ์  ปรีการ

สอบติดเหล่า ทร.ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

นายสหราช  นาสูงชน

สอบติดเหล่า ทบ. ตร.

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย