สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

หลักสูตรการเรียนปี 2558

 

 หลักสูตรเตรียมทหารช่วงปิดเทอม (เข้าค่าย)


 1) เข้าค่ายเดือนเมษายน 58 (20เมษายน - 10 พฤษภาคม 58)

รับนักเรียน    : ม.2 ขึ้น ม.3
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน

: 20,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ ศึกษาดูงาน

 

2) เข้าค่ายเดือนตุลาคม 2558 (ต้นเดือน - ปลายเดือนตุลาคม 2558) 

รับนักเรียน  

: ม.3 เพื่อเรียนเนื้อหาวิชาในระดับ ม.ต้น สำหรับเข้าสอบ ม.4
โปรแกรมพิเศษ ช่างฝีมือทหาร, จ่าอากาศ
รับนักเรียน   
: ม.4, ม.5 เพื่อเรียนเนื้อหาวิชาในระดับ ม.4 เทอม 2 และ ม.5 เทอม 2
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน


: 20,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ ศึกษาดูงาน

 

3) เข้าค่ายเดือนมีนาคม 2559 (ต้นเดือน - ปลายเดือนมีนาคม 2559)

รับนักเรียน  
: ม.3 เพื่อเรียนเนื้อหาสำหรับสอบเข้า ม.4 และวิชาในระดับ ม.4 เทอม 2
รับนักเรียน   
: ม.4, ม.5 เพื่อเรียนเนื้อหาวิชาในระดับ ม.4 เทอม 2 และ ม.5 เทอม 2
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน


: 22,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ ศึกษาดูงาน

 หลักสูตรเตรียมทหารช่วงเปิดภาคเรียน (เรียนไป-กลับ)

 

1) หลักสูตรเทอม 1 (มิ.ย. – ก.ย. 2558) 

รับนักเรียน : ม.1 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.1)
รับนักเรียน : ม.2 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.2)
รับนักเรียน : ม.3 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.3)
รับนักเรียน : ม.4 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.4)
การเรียนวันเสาร์ : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.5)
วิชาที่เรียน : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
การเรียนวันอาทิตย์  : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.5)
วิชาที่เรียน : : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน : 12,000 บาท

 

2) หลักสูตรเทอม 2 (พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559)

รับนักเรียน : ม.1 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.1)
รับนักเรียน : ม.2 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.2)
รับนักเรียน : ม.3 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.3)
รับนักเรียน : ม.4 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.4)
การเรียนวันเสาร์ : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.5)
วิชาที่เรียน : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
การเรียนวันอาทิตย์  : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.5)
วิชาที่เรียน : : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน : 12,000 บาท